Nyheter i socialförsäkringsrätten

Nyheter i socialförsäkringsrätten

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner; omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer att ersätta vårdbidrag och handikappersättning.

Vårdbidrag ersätts av Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Vårdbidrag

Vårdbidrag kan idag beviljas en vårdnadshavare som vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och barnet behöver mer vård och tillsyn än ett barn utan funktionsnedsättning och kommer att behöva det i minst sex månader. Vid prövning av rätt vårdbidrag vägs barnets behov av särskild vård och tillsyn tillsammans med merkostnader. Vårdbidrag kan beviljas i fyra nivåer och kan bara beviljas till en förälder och tidigast från och med ansökningsmånaden. Rätten till vårdbidrag omprövas som huvudregel minst vartannat år eller vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till vårdbidrag.

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning (fr.o.m. 1 januari 2019)

Den del av vårdbidraget som avser särskild vård och tillsyn kommer att ersättas av omvårdnadsbidraget och den del av vårdbidraget som avser merkostnader kommer att ersättas av merkostnadsersättning. Omvårdnadsbidrag prövas enbart i förhållande till barnets behov av vård och tillsyn. Merkostnadsersättning är istället en ren kostnadsersättning och prövas i förhållande till skäliga merkostnader på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom. Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning kommer att kunna beviljas till båda föräldrarna och kommer att kunna beviljas tre månader före ansökningsmånaden. Rätten till omvårdnadsbidrag ska, i likhet med vårdbidraget, omprövas som huvudregel minst vartannat år eller vid ändrade förhållanden som påverkar rätten till ersättningen.

Handikappersättning ersätts av merkostnadsersättning

Handikappersättning

Handikappersättning kan beviljas till vuxna som har merkostnader eller hjälpbehov på grund av en funktionsnedsättning. I bedömningen väger försäkringskassan samman hjälpbehov och merkostnader. Ersättningen kan beviljas i tre nivåer och kan beviljas upp till sex månader före ansökan inkom. Beviljad handikappersättning omprövas endast vid ändrade förhållanden.Det finns en lagstadgad rätt till handikappersättning för blinda och personer med grav hörselnedsättning.

Merkostnadsersättning (fr.o.m. 1 januari 2019)

Merkostnadsersättningen är en renodlad kostnadsersättning där ersättningen kan beviljas vid skäliga merkostnader. Hjälpbehov kommer inte att vägas in i rätten till merkostnadsersättning. Merkostnadsersättning kommer att kunna beviljas till vuxna med funktionsnedsättning samt föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Ersättningen kommer att kunna beviljas i fem nivåer och kommer att kunna beviljas upp till tre månader före ansökningsmånaden. Omprövning av merkostnadsersättningen kommer att ske vart fjärde år eller vid ändrade förhållanden. Den lagstadgade rätten för blinda och personer med gravhörselnedsättning kommer att finnas kvar i den nya lagstiftningen.

En ny föräldraledighetslag träder i kraft samtidigt som dessutom ger föräldrar rätt till förkortad arbetstid som det finns ett beslut om vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för barnet.