BESLUT FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN SOCIALFÖRSÄRINGSRÄTT

Socialförsäkringsrätten regleras främst i Socialförsäkringsbalken (2010:110) som är en sammanhållen och heltäckande socialförsäkringslag. Den ersätter äldre lagstiftning gällande socialförsäkringsförfattningar som till exempel lagarna om barnbidrag, bostadsbidrag, allmän försäkring och arbetsskadeförsäkring.  Socialförsäkringsbalken trädde i kraft i januari 2011.

Socialförsäkringsrätten innefattar många olika ärendeslag och många av dem handläggs vid Försäkringskassan. Exempel på ärendeslag inom socialförsäkringsrätten är:

 • Livänta; Livränta är en ersättning du kan beviljas för förlorad inkomst vid arbetsskada.
 • Sjukpenning; Sjukpenning är en ersättning du kan beviljas om du inte kan arbeta för att du är sjuk.
 • Aktivitetsersättning; Aktivitetsersättning kan du beviljas om du har fyllt 19 år men inte 30 år och inte kan arbeta heltid i något arbete på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år.
 • Sjukersättning; Sjukersättning kan du beviljas om du har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.
 • Merkostnadsersättning (tidigare Handikappersättning); Merkostnadsersättning kan du få om du har kostnader till följd av en funktionsnedsättning som är utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder.
 • Omvårdnadsbidrag (tidigare vårdbidrag); Omvårdnadsbidrag kan du få om du har ett barn med funktionsnedsättning som behöver mer omvårdnad och tillsyn till följd av sin funktionsnedsättning än vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning

Andra exempel på ärenden inom socialförsäkringsrätten är exempelvis bilstöd, bostadsbidrag, underhållsstöd.

Försäkringskassan kan även besluta om återkrav om myndigheten anser att en ersättning har betalats ut felaktigt. Vi har lång erfarenhet och har haft stor framgång i att driva ärenden om återkrav.

För att ha rätt till ersättning från Försäkringskassan måste du vara försäkrad i Sverige. Bedömningen av om du är försäkrad i Sverige styrs av socialförsäkringsbalken samt internationella avtal och förordningar. Försäkringskassan kan besluta att en person inte längre tillhör svensk socialförsäkring exempelvis efter en längre utlandsvistelse. Vi har god kunskap kring frågor om försäkringstillhörighet och kan hjälpa dig att överklaga felaktiga beslut.

Det är Försäkringskassan som administrerar socialförsäkringen i Sverige. Försäkringskassan har även i uppgift att ta fram vägledningar och rättsliga ställningstaganden som reglerar handläggningsprocessen, bedömningarna och beslutsfattandet på Försäkringskassan. Vi på Juridisk Assistans har mycket goda kunskaper inom socialförsäkringsrätten och har dessutom mångårig arbetserfarenhet från Försäkringskassan. Vi kan hjälpa dig att ansöka om en ersättning hos Försäkringskassan eller att ompröva eller överklaga myndighetens felaktiga beslut.

För att överpröva ett beslut från Försäkringskassan måste man först begära omprövning hos Försäkringskassans omprövningsenhet och därefter överklaga till Förvaltningsrätten, se mer om detta under fliken om personlig assistans och assistansersättning.

VAD INGÅR I SOCIALRÄTT OCH LSS?

Socialrätt

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår att du till exempel ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha en meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.

Socialrätten handlar om kommunens ansvar för personer som bor eller vistas i kommunen. Till socialrättens område räknas social barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt, lagstiftning om allmänna sociala bidragsformer, hälsa- och sjukvårdslagstiftning samt sekretesslagstiftning.

En av de huvudsakliga lagstiftningarna inom socialrätten är Socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Socialtjänstlagen reglerar bland annat rätt till hemtjänst, daglig verksamhet, avlösning, ledsagning, korttidsvistelse och särskilt boende med mera.

Om du har en bestående funktionsnedsättning och behöver bygga om eller anpassa ditt hem kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

 

LSS lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

En annan relevant lag för dig med bestående funktionsnedsättning är Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Alla personer med funktionsnedsättning omfattas dock inte av LSS. I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen. De delas in i tre grupper utifrån olika bedömningsgrunder, så kallade personkretsar:

 1. Utvecklingsstörningautism eller autismliknande tillstånd.
 2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Om kommunen anser att du inte tillhör någon av personkretsarna kan du få avslag på en ansökan om stödinsats enligt lagen. Ett sådant negativt beslut kan dock överklagas. Juridisk Assistans har mycket god kunskap och omfattande erfarenhet av personkretsbedömningar.

Om man tillhör någon av personkretsarna finns det olika typer av insatser att söka. Genom LSS kan kommunen bevilja följande insatser.

 • Rådgivning och annat personligt stöd.
 • Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till personlig assistans.
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför hemmet
 • Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år
 • Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen
 • Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig

Vi på Juridisk Assistans har mycket god kunskap och specialistkompetens samt flerårig erfarenhet kring alla områden inom LSS och socialrätt. Vi kan bistå med hjälp med allt från att söka rätt insats utifrån dina behov, så att du kan leva ett aktivt och självständigt liv, till att överklaga beslut som kommunen har fattat och som du anser är felaktiga.

Ompröva eller överklaga försäkringskassans beslut?

Om du inte är nöjd med ett beslut som Försäkringskassan har fattat ska du i i de flesta fall i första hand begära att Försäkringskassan omprövar ärendet. Omprövning innebär att Försäkringskassan tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Försäkringskassan tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare.

Om Försäkringskassan trots omprövning inte ändrar sitt beslut finns det möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen har tre instanser, Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt Högsta förvaltningsdomstolen. För att få sitt ärende prövat av Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs ett prövningstillstånd. Det är den domstol som du överklagar till som beslutar om prövningstillstånd skall beviljas.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 26 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster