Den som behöver stöd för att få sina behov tillgodosedda i det dagliga livet och inte kan få dem tillgodosedda på något annat sätt har rätt till stöd av samhället. Man kan då exempelvis beviljas insatser med stöd av socialtjänstlagen, SoL, eller med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

 

Vi är experter på socialrätt. Vi har lång erfarenhet av ärenden gällande insatser med stöd av SoL och LSS från socialtjänsten. Vi genomför också utredningsuppdrag åt statliga myndigheter och kommuner och tar uppdrag som konsulter och utbildare åt kommuner.

 

Stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL

Stöd enligt socialtjänstlagen kallas för bistånd. Bistånd enligt socialtjänstlagen är utformade utifrån dina behov och syftar till att du ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Det är biståndshandläggarna på din kommun som tar emot din ansökan, utreder dina behov och beslutar om stöd.

Exempel på bistånd som beviljas med stöd av socialtjänstlagen och som vi på Juridisk assistans
arbetar med är följande:

– Hemtjänst.
– Boendestöd.
– Stöd i assistansliknande form.
– Ledsagning.
– Kontaktperson.
– Korttidsboende.
– Bostad med särskild service.

Utöver ovanstående kan den enskilde även ansöka om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, enligt SoL. Vi på Juridisk assistans arbetar inte med försörjningsstöd.

 

Stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS är en rättighetslag och den som tillhör lagens personkrets kan ha rätt till insatser om de behöver det i sin livsföring och om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Det är huvudsakligen kommunen som har ansvar för insatserna. Syftet med LSS är att ge personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd de får och får möjlighet att leva som andra.

 

För att vara aktuell för en insats enligt LSS måste man tillhöra en av lagens tre personkretsar vilka är följande:

Grupp 1 består av personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Grupp 2 består av personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller en kroppslig sjukdom.

Grupp 3 består av personer som har annan stor och varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Nedanstående är stöd enligt LSS som du kan ha rätt till:

– Rådgivning och annat personligt stöd.
– Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans.
– Ledsagarservice.
– Kontaktperson.
– Avlösarservice i hemmet.

– Korttidsvistelse utanför hemmet.
– Korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år.
– Bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
– Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen.
– Daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

 

Vi på Juridisk assistans är experter på personkretsbedömning enligt LSS samt de insatser man kan beviljas genom lagen.

 

Utredningsuppdrag åt statliga myndigheter och kommuner.

Vi åtar oss utredningsuppdrag inom socialrätt. Vår långa erfarenhet av juridiskt arbete med socialtjänstlagen och LSS medför att vi har bred kunskap om lagstiftning, rättstillämpning och juridiken kring handläggningen. Vi har genom tidigare arbeten skrivit ett flertal remissyttranden inom socialrättens område och håller oss ständigt a jour med pågående lagstiftningsarbete.

Vi har genomfört rättsutredningar i specifika socialrättsliga frågor åt myndigheter inom ramen för deras utredningsuppdrag. Kontakta oss gärna för mer information.

 

Konsult- och utbildningsuppdrag åt kommuner.

Vi tar uppdrag som konsulter åt kommuner i både större och mindre uppdrag. Det kan till exempel vara juridisk vägledning i komplicerade individärenden eller att bistå med juridisk kompetens i utvecklingsprojekt eller förändringsarbeten hos kommuner. Det kan också vara juridisk granskning av delegationsordning, styrdokument mm.

Vi agerar också ombud för kommuner i juridiska processer som LVU, LVM och överflyttning av vårdnad.

Vi erbjuder ett antal fasta utbildningar (se under fliken utbildningar) men också skräddarsydda, personliga utbildningar för ledningsgrupper, arbetsgrupper och ledamöter i nämnden utifrån just era specifika behov.

Kontakta oss gärna för mer information.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 16 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster