Personlig assistans infördes den 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 51 kapitlet i Socialförsäkringsbalken, SFB. Om du är under 66 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina grundläggande behov kan du har rätt till personlig assistans. Om ditt behov av hjälp med de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka har du rätt till assistansersättning från Försäkringskassan. Om ditt behov av hjälp med de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka kan du istället ha rätt till personlig assistans från kommunen. På Försäkringskassans hemsida hittar du mer information om assistansersättningen.

Jurist personlig assistans med gedigen kompetens inom LSS & SFB

Vi på Juridisk Assistans har lång erfarenhet och spetskompetens inom assistansersättning och personlig assistans. Vi har tidigare arbetat som jurister på Försäkringskassan och som juridiskt ombud på assistansbolag. Vi har omfattande processvana inom området.

 

Juridisk Assistans hjälper privatpersoner men även assistansbolag som vill erbjuda specialiserat juridiskt stöd till sina kunder.

Vi är en oberoende juristbyrå specialiserade på assistansjuridik. Vi bedriver inte personlig assistans och är inte knuten till någon uppdragsgivare som bedriver assistans. Vi erbjuder däremot våra tjänster till assistansbolag och andra utförare som önskar specialiserad juridisk hjälp och som önskar erbjuda sina kunder stöd vid ansökan, uppföljningar och vid överklagan av negativa beslut om personlig assistans. Vi värnar om full sekretess för och mellan våra kunder.

Juridiskt stöd för att utvärdera och överklaga beslut från Försäkringskassan och kommunen.

Vi bistår dig i ärenden gällande personlig assistans och assistansersättning. Vi hjälper dig att avgöra om du ska söka hos kommunen eller hos Försäkringskassan. I vissa fall kan det vara aktuellt att söka hos båda. Det är av stor vikt att det finns bra medicinska underlag för att styrka en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder och för att åberopa ett specifikt behov av hjälp. Vi på Juridisk Assistans stöttar dig genom hela ansökningsprocessen.

 

Om du är missnöjd med det beslut som har meddelats i ett ärende hjälper vi dig att begära omprövning och/eller överklaga beslutet. Vi för en nära dialog med våra klienter i den juridiska processen och vi ser till att ta fram handlingar och underlag som är aktuella och ser till att de kommer till myndigheten alternativt till domstolen i rätt tid.

 

Vi kan även bistå med rådgivning och biträde gällande andra områden inom assistansbranschen såsom att ansöka om tillstånd att bedriva personlig assistans, rutiner för anmälningsskyldighet, biträde vid återkrav med mera.

 

Om du inte är nöjd med ett beslut från Försäkringskassan, begär vi i första hand  att Försäkringskassan omprövar ärendet. Omprövning innebär att Försäkringskassan tar del av dina synpunkter och gör en ny prövning av ärendet. Försäkringskassan tittar på eventuella nya underlag och allt som finns i ärendet sedan tidigare. Ett beslut från kommunen omprövas däremot inte av kommunen utan överklagas direkt till förvaltningsdomstolen.

 

Om Försäkringskassan trots omprövning inte ändrar sitt beslut finns det möjlighet att överklaga beslutet till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen har tre instanser, Förvaltningsrätten, Kammarrätten samt Högsta förvaltningsdomstolen. För att få sitt ärende prövat av Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs ett prövningstillstånd. Det är den domstol som du överklagar till som beslutar om prövningstillstånd skall beviljas.

Det kostar ingenting att lämna in sitt överklagade till domstolen. Du riskerar inte heller att behöva betala motpartens rättegångskostnader. Processen är skriftlig vilket innebär att domstolen avgör målet på de handlingar som vi har skickat in till domstolen. Den som överklagar behöver således inte åka till domstolen och vara med på förhandlingen. I vissa mål kan det dock vara en fördel att vara med på förhandlingen. Det kan exempelvis vara om du vill berätta om din situation i rätten eller om det finns ett vittne som bör höras i rättssalen. Då kan vi begära muntlig förhandling och företräda dig på plats i domstolen.

 

Den juridiska processen kring att ompröva eller överklaga ett beslut kan vara ganska snårig men vi finns vid din sida hela vägen. Vi bistår såväl privatpersoner som assistansanordnare med juridisk rådgivning, omprövning eller överklagan av LSS beslut och assistansersättning. Vi arbetar med dina behov i centrum för att nå dina mål så snabbt och effektivt som möjligt.

 

För dig som inte har rätt till personlig assistans finns det andra hjälpinsatser enlig LSS som du kan ha rätt till. Exempel på sådana hjälpinsatser är ledsagare, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse med mera. Du kan också ha rätt till hjälpinsatser enligt Socialtjänstlagen (2001:453), exempelvis boendestödjare, ledsagare, kontaktperson och hemtjänstinsatser.

 

Vi kan hjälpa dig att söka rätt förmån för just dig samt även att överklaga de beslut som du anser är felaktiga. Eftersom huvuddelen av förfarandet kring personlig assistans är skriftlig kan vi hjälpa dig oavsett var i landet du bor även om vi utgår ifrån Helsingborg och Skåne. Vi erbjuder även juridisk rådgivning och utbildning kring LSS-juridiken till kommuner och assistansbolag. Läs mer här.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 26 OM DU VILL VETA MER OM JURIDIKEN KRING LSS SAMT PERSONLIG ASSISTANS.