VAD ÄR SKILLNADEN INOM LSS, JURIST ELLER ADVOKAT?

För att bli jurist ska du genomgå en juridisk utbildning och ta juristexamen vid universitet. Juristexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå. Det är den enda utbildningen som ger behörighet att arbeta som advokat, domare, kronofogde och åklagare.

Utbildningen omfattar nio terminer eller 270 högskolepoäng varav tre terminer eller 90 högskolepoäng avser avancerad nivå.

Vi på Juridisk Assistans har juristexamen från Lunds och Uppsala universitet.

För att bli advokat krävs förutom juristexamen minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå.

Du måste också genomgå advokatexamen. Advokatexamen omfattar tre utbildningstillfällen om två och en halv dag vardera som avslutas med en muntlig examination.

Förutom de formella kraven måste du också ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet. Det är således samma juridiska utbildning somkrävs för att bli jurist och för att bli advokat, men en advokat har förutom juridisk examen också minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet och har tagit advokatexamen.

Vi på Juridisk Assistans är utbildade jurister med specialistkompetens inom socialrätt, socialförsäkringsrätt och myndighetsjuridik. Vi har gedigen erfarenhet av arbete på myndighet.

 

Läs gärna mer om våra erfarenheter och vilka vi är.

VAD KOSTAR JURIDISK RÅDGIVNING hos JURIDISK ASSISTANS?

Kostnadshjälp vid juridisk rådgivning

 

Juridisk Assistans följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan som ändras varje år. För år 2023 är den 1 845 kr per timme.

För företag har vi individuell prissättning beroende på omfattningen av uppdraget.

När vi tar uppdrag som offentligt biträde i LVU och LVM är det kostnadsfritt för dig som behöver vår hjälp. Du som befinner dig i en LVU-process har rätt till ett offentligt biträde som ska bistå med juridisk hjälp och domstolen betalar den kostnad som uppstår för det offentliga biträdet.

Även barn får ett eget offentligt biträde som domstolen betalar kostnaden för.

Om du inte har någon hemförsäkring eller om försäkringen inte täcker tvisten kan det finnas möjlighet att ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp innebär att staten står för en viss del av kostnaden för din juridiska hjälp och att du endast betalar viss del själv. Den delen du själv betalar beror på vilken inkomst du har.

För att kunna beviljas rättshjälp måste du först betala en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning enligt rättshjälpstaxan som varierar från år till år enligt ovan.

I vissa fall finns det möjlighet att få ersättning för en del av din kostnad för juridisk hjälp genom din hemförsäkring. Det kallas rättsskydd. Rättsskydd innebär att du betalar en självriskkostnad, vanligen mellan 20 och 30 procent av den totala kostnaden för din juridiska hjälp, och att försäkringsbolaget tar resterade del av kostnaden.

Rättsskydd gäller vanligtvis vid tvister i Tingsrätten och inte vid tvister i Förvaltningsrätten, alltså inte vid tvister mellan enskild och en kommun eller myndighet. Det är därför viktigt att kolla upp vilka villkor som just din hemförsäkring ställer för att få rättsskydd.

 

Om du inte har någon hemförsäkring eller om försäkringen inte täcker tvisten kan det finnas möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten står för en viss del av kostnaden för din juridiska hjälp och att du endast betalar viss del själv. Om du beviljas rättshjälp eller inte beror på vad tvisten gäller och vilken inkomst du har. Den delen du själv betalar beror också på vilken inkomst du har. För att kunna beviljas rättshjälp måste du först betala en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning enligt rättshjälpstaxan som varierar från år till år enligt ovan.

Det kan vara svårt att få kostnadshjälp i form av rättskydd eller rättshjälp vid tvister i domstol mot myndigheter och vid ansökan om en förmån eller insats. Vi på Juridisk Assistans vill däremot underlätta för dig och hjälper dig därför att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp om vi bedömer att du har möjlighet att beviljas sådan hjälp.

För att kunna beviljas rättshjälp måste du först betala en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning enligt rättshjälpstaxan som varierar från år till år enligt ovan. Det är mycket ovanligt att enskilda beviljas rättshjälp i domstolsprocesser mot myndighet.

jurist personlig assistans

ASSISTANSERSÄTTNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

Vi har spetskompetens inom personlig assistans och assistansersättning och hjälper till att ansöka, svara på kommuniceringar och överklaga beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi ger vi även rådgivning och biträde gällande andra områden inom assistansbranschen.
Juridisk Assistans biträder såväl assistansbolag som privatpersoner i frågor om personlig assistans.

jurist socialförsäkringsrätt

BESLUT FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTT

Utöver Assistansersättning hjälper vi dig även med juridiken inom annan socialförsäkringsrätt så som sjukpenning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, livränta och återkrav.
Vi har mångårig erfarenhet från Försäkringskassan och är väl insatta i hur den arbetar samt juridiken kring myndighetens beslut.

Jurist socialrätt

SOCIALRÄTT, SOL OCH LSS

Vi är experter på socialrätt. Vi har lång erfarenhet av ärenden gällande insatser med stöd av SoL och LSS från socialtjänsten till exempel bostad med särskild service, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, avlösarservice, hemtjänst, serviceboende och äldreboende.

jurist familjerätt

LVU & LVM

Vi är experter på juridik inom socialtjänstens område. Vi tar uppdrag som offentligt biträde i mål gällande LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) och har särskild kompetens som offentligt biträde för unga.