VAD ÄR SKILLNADEN INOM LSS, JURIST ELLER ADVOKAT?

För att bli advokat ska du först genomgå en juridisk utbildning och ta juristexamen vid universitet. Juristexamen är en yrkesexamen på avancerad nivå. Det är den enda utbildningen som ger behörighet att arbeta som advokat, domare, kronofogde och åklagare.  Utbildningen omfattar nio terminer eller 270 högskolepoäng varav tre terminer eller 90 högskolepoäng avser avancerad nivå. Vi på Juridisk Assistans har juristexamen från Lund vilket är ett exempel på en sådan juridisk utbildning som krävs för att bli advokat. Ur den synvinkeln är det alltså ingen skillnad mellan att vara LSS jurist eller LSS advokat.

Efter juristexamen krävs minst tre års praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, antingen genom tjänstgöring som biträdande jurist vid en advokatbyrå eller vid en egen juridisk byrå. Du måste också genomgå advokatexamen. Advokatexamen omfattar tre utbildningstillfällen om två och en halv dag vardera som avslutas med en muntlig examination. Förutom de formella kraven måste du också ha ordnad ekonomi, vara redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet.

Vi på Juridisk Assistans är utbildade jurister med gedigen erfarenhet av att själva har arbetat som jurister på Försäkringskassan, främst med inriktning på LSS men även övrig socialförsäkringsrätt. Läs gärna mer om våra erfarenheter och vilka vi är.

VAD KOSTAR JURIDISK RÅDGIVNING hos JURIDISK ASSISTANS?

Juridisk Assistans erbjuder dig ett första samtal helt utan kostnad därefter följer vi den av staten fastställda rättshjälpstaxan, för år 2022 är den 1442 kr exklusive moms. Taxan ändras varje år. För assistansbolag har vi individuell prissättning beroende på omfattningen av uppdraget.

 

Kostnadshjälp vid juridisk rådgivning

I vissa fall finns det möjlighet att få ersättning för juridisk hjälp i form av rättsskydd genom din hemförsäkring. Rättsskydd finns i de flesta hemförsäkringar och innebär att du betalar en självriskkostnad, vanligen mellan 20 – 30 procent
av den totala kostnaden, och att försäkringsbolaget då betalar resten.

Om du inte har någon hemförsäkring eller om försäkringen inte täcker tvisten kan det finnas möjlighet att ansöka om rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten står för en viss del av kostnaden för din juridiska hjälp och att du endast betalar viss del själv. Den delen du själv betalar beror på vilken inkomst du har. För att kunna beviljas rättshjälp måste du först betala en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning enligt rättshjälpstaxan som varierar från år till år enligt ovan.

Vi på Juridisk Assistans vill underlätta för dig och hjälper dig därför att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

jurist personlig assistans

ASSISTANSERSÄTTNING

Vi är specialister på insatser enligt LSS som reglerar rättigheter för vissa personer med funktionsnedsättning. Vi har spetskompetens gällande rätten till assistansersättning och personlig assistans men ger även rådgivning och biträde gällande andra områden inom assistansbranschen. Juridisk assistans biträder såväl företag i branschen som privatpersoner.

jurist socialförsäkringsrätt

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTT LSS, SoL & SFB

Vi hjälper dig med juridiken inom socialförsäkringsrätt så som sjukpenning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, livränta och återkrav. Vi är även experter inom andra stödinsatser enligt SOL och LSS såsom bostad med särskild service, ledsagare, korttidsvistelse.

Jurist socialrätt

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

Vi på Juridisk assistans företräder barn i förundersökning och brottmål när det finns misstanke om att barnet utsatts för våld eller andra övergrepp av vårdnadshavare. Vi är stöd till barnet och ser till att barnets rättigheter tillgodoses under hela rättsprocessen och att barnet får ekonomisk ersättning vid brott.

jurist familjerätt

LVU & LVM

Vi är experter på juridik inom socialtjänstens område. Vi tar uppdrag som offentligt biträde i mål gällande LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) och har särskild kompetens som offentligt biträde för unga.