var QodeAjaxUrl = "https://juridiskassistans.se/wp-admin/admin-ajax.php"Överklaga Försäkringskassans beslut | Juridisk assistans

 Vi är specialiserade på juridiken kring personlig assistans, assistansersättning samt övrig socialförsäkringsrätt och offentlig rätt. Men vi arbetar även med familjerätt och socialrätt. Vi har därför stor vana av att överklaga Försäkringskassans beslut och andra myndighetsbeslut. Vi sätter människan i centrum för juridiken och vi finner stor tillfredsställelse i att arbeta med juridiska frågor som berör. Våra ledord är kvalitet, personligt engagemang och trygghet.

KVALITET

”Genom vår juridiska kompetens och vår erfarenhet kan vi leverera juridiska tjänster till hög kvalitet.”

PERSONLIGT ENGAGEMANG

”Vi ser dig som en individ och arbetar engagerat och nära dig för att på bästa sätt uppnå ditt mål.”

TRYGGHET

”För oss är det viktigt att du känner dig trygg i att vi levererar juridisk rådgivning med hösta kvalitet samtidigt som vi möter dig på ett personligt plan.”

Jurist Malin Palm

Malin Palm

Jur.kand. & delägare

malin@juridiskassistans.se

0730 96 55 05

Malin avlade sin jur.kand. vid Lunds universitet år 2001 och har även praktiserat på två olika advokatbyråer. Därefter praktiserade hon på Helsingborgs tingsrätt. På Försäkringskassan har Malin arbetat inom flera olika socialförsäkringsförmåner men har specialistkompetens inom framförallt assistansersättning, sjuk- och aktivitetsersättning samt vårdbidrag.

Hon har arbetat som föredragande vid socialförsäkringsnämnderna samt som processförare i domstol för Försäkringskassan under många år. Malin har därutöver arbetat som beslutsfattare under många år. Genom sin långa erfarenhet på Försäkringskassan har Malin erhållit specialistkompetens inom offentlig rätt samt inom all socialförsäkringsrätt. Hon har ett stort och genuint intresse i att hjälpa människor i utsatta situationer och har en bred juridisk kompetens.

Jurist Sofie Stråhlen

Sofie Stråhlén

Jur. kand. & delägare

sofie@juridiskassistans.se

0793 01 23 26

Sofie tog sin jur.kand. vid Lunds universitet år 2012. Hon har även en fil. kand. i psykologi efter studier i Kristianstad.

Sofie har erfarenhet som biträdande jurist vid annan juridisk byrå samt erfarenhet av arbete som handläggare och beslutsfattare på Försäkringskassan.  Sofie har även arbetat som juridiskt ombud på ett större privat företag och har representerat kunderna i rättsliga processer främst gällande assistansersättning och personlig assistans. Hon har också yrkeserfarenheter som har medfört omfattande specialistkunskaper kring personer med funktionsnedsättning.

Genom sin breda kompetens och sitt engagemang är Sofie väl rustad att hjälpa dig med dina juridiska frågor.

Jessica Engde

Jessica Engde

Jur. kand.

jessica@juridiskassistans.se

0793 01 23 16

Jessica är barnrättsjurist och jobbar som offentligt biträde för unga i LVU-mål och som särskild företrädare för barn i brottmål. Hon är jur.kand och tog sin examen vid Uppsala universitet år 2002. Jessica har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta barn och har ett stort engagemang för de barn hon träffar.
Hon har jobbat i över 10 år som jurist på socialförvaltningen och har ingående kunskaper om barns behov, barns utveckling och socialtjänstens verksamhet. Hennes specialistområden är barnkonventionen, LVU, LVM, Socialtjänstlagen, Föräldrabalken samt sekretess och dataskydd hos socialtjänsten.
Jessica är en van utbildare och konsult inom framför allt socialrätt och barns rättigheter.
Hon har tidigare yrkeserfarenhet av arbete på Försäkringskassan och har år 2021 skrivit boken Socialtjänsten och GDPR.

VILL DU ÖVERKLAGA FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT? LÄS DÅ MER OM VÅRA TJÄNSTER

 

I flera uppdrag som vi arbetar med handlar det om att överklaga
eller ompröva ett myndighetsbeslut. Det kan handla om att överklaga
Försäkringskassan beslut vad gäller rätten till personlig assistans,
återbetalningsärenden med mera. Det är många gånger beslut som fattats på
felaktiga grunder, ta därför kontakt med oss som har specialistkompetens inom
området. Det är dock viktigt att förstå processen med att överklaga
Försäkringskassans beslut läs därför mer på deras hemsida här.

jurist personlig assistans

ASSISTANSERSÄTTNING

 

Vi är specialister på insatser enligt LSS som reglerar rättigheter för vissa personer med funktionsnedsättning. Vi har spetskompetens gällande rätten till assistansersättning och personlig assistans men ger även rådgivning och biträde gällande andra områden inom assistansbranschen. Juridisk assistans biträder såväl företag i branschen som privatpersoner.

jurist socialförsäkringsrätt

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTT LSS, SoL, SFB

Vi hjälper dig med juridiken inom socialförsäkringsrätt så som sjukpenning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, livränta och återkrav. Vi är även experter inom andra stödinsatser enligt SOL och LSS såsom bostad med särskild service, ledsagare, korttidsvistelse.

Jurist socialrätt

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE TILL BARN

Vi på Juridisk assistans företräder barn i förundersökning och brottmål när det finns misstanke om att barnet utsatts för våld eller andra övergrepp av vårdnadshavare. Vi är stöd till barnet och ser till att barnets rättigheter tillgodoses under hela rättsprocessen och att barnet får ekonomisk ersättning vid brott.

jurist familjerätt

LVU OCH LVM

 

Vi är experter på juridik inom socialtjänstens område. Vi tar uppdrag som offentligt biträde i mål gällande LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) och har särskild kompetens som offentligt biträde för unga.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 26 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster