Vi är specialiserade på juridiken kring personlig assistans, assistansersättning samt övrig socialförsäkringsrätt, socialrätt och offentlig rätt. Indragningar, minskningar och återkrav av tidigare beviljade myndighetsbeslut är ärenden vi arbetar mycket med. Vi arbetar även med socialrätt i form av omhändertagande enligt LVU och LVM men även beslut om stöd enligt Socialtjänstlagen, SoL. Vi har stor vana av att överklaga Försäkringskassans beslut och andra myndighetsbeslut. Vi sätter människan i centrum för juridiken och vi finner stor tillfredsställelse i att arbeta med juridiska frågor som berör. Våra ledord är kvalitet, personligt engagemang och trygghet.

KVALITET

”Genom vår juridiska kompetens och vår erfarenhet kan vi leverera juridiska tjänster till högsta kvalitet.”

PERSONLIGT ENGAGEMANG

”Vi ser dig som en individ och arbetar engagerat och nära dig för att på bästa sätt uppnå ditt mål.”

TRYGGHET

”För oss är det viktigt att du känner dig trygg i att vi levererar juridisk rådgivning med högsta kvalitet samtidigt som vi möter dig på ett personligt plan.”

Jurist Malin Palm

Malin Palm

Jur.kand. & delägare

malin@juridiskassistans.se

0730 96 55 05

Malin avlade sin jur.kand. vid Lunds universitet år 2001 och har även praktiserat på två olika advokatbyråer. Därefter praktiserade hon på Helsingborgs tingsrätt. På Försäkringskassan har Malin arbetat inom flera olika socialförsäkringsförmåner men har specialistkompetens inom framförallt assistansersättning, sjuk- och aktivitetsersättning samt vårdbidrag.

Hon har arbetat som föredragande vid socialförsäkringsnämnderna samt som processförare i domstol för Försäkringskassan under många år. Malin har därutöver arbetat som beslutsfattare under många år. Genom sin långa erfarenhet på Försäkringskassan har Malin erhållit specialistkompetens inom offentlig rätt samt inom all socialförsäkringsrätt. Hon har ett stort och genuint intresse i att hjälpa människor i utsatta situationer och har en bred juridisk kompetens.

Jurist Sofie Stråhlen

Sofie Stråhlén

Jur. kand. & delägare

sofie@juridiskassistans.se

0793 01 23 26

Sofie tog sin jur.kand. vid Lunds universitet år 2012. Hon har även en fil. kand. i psykologi efter studier i Kristianstad.

Sofie har erfarenhet som biträdande jurist vid annan juridisk byrå samt erfarenhet av arbete som handläggare och beslutsfattare på Försäkringskassan.  Sofie har även arbetat som juridiskt ombud på ett större privat företag och har representerat kunderna i rättsliga processer främst gällande assistansersättning och personlig assistans. Hon har också yrkeserfarenheter som har medfört omfattande specialistkunskaper kring personer med funktionsnedsättning.

Genom sin breda kompetens och sitt engagemang är Sofie väl rustad att hjälpa dig med dina juridiska frågor.

Sofie är även anlitad som expertförfattare av JP Infonet.

Jessica Engde

Jessica Engde

Jur. kand.

jessica@juridiskassistans.se

0793 01 23 16

Jessica är barnrättsjurist och tar uppdrag som offentligt biträde i LVU- och LVM-mål. Hon är jur.kand och tog sin examen vid Uppsala universitet år 2002. Jessica har lång erfarenhet av att arbeta med utsatta barn och har ett stort engagemang för de barn hon träffar.
Hon har jobbat i över 10 år som jurist på socialförvaltningen och har ingående kunskaper om barns behov, barns utveckling och socialtjänstens verksamhet. Hennes specialistområden är barnkonventionen, LVU, LVM, Socialtjänstlagen, Föräldrabalken samt sekretess och dataskydd hos socialtjänsten.
Jessica är en van utbildare och konsult inom framför allt socialrätt och barns rättigheter.
Hon har tidigare yrkeserfarenhet av arbete på Försäkringskassan och har år 2021 skrivit boken Socialtjänsten och GDPR.

VILL DU ÖVERKLAGA FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT ELLER ETT ANNAT MYNDIGHETSBESLUT?

 

Våra uppdrag handlar huvudsakligen om att överklaga Försäkringskassan beslut eller annat
myndighetsbeslut men vi arbetar även med att hjälpa till vid ansökningar. För att du ska få
bästa hjälp med ditt ärende kan du ta kontakt med oss som har specialistkompetens inom
myndighetsjuridik.

jurist personlig assistans

ASSISTANSERSÄTTNING OCH PERSONLIG ASSISTANS

Vi har spetskompetens inom personlig assistans och assistansersättning och hjälper till att ansöka, svara på kommuniceringar och överklaga beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi ger vi även rådgivning och biträde gällande andra områden inom assistansbranschen.
Juridisk Assistans biträder såväl assistansbolag som privatpersoner i frågor om personlig assistans.

jurist socialförsäkringsrätt

BESLUT FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTT

Utöver Assistansersättning hjälper vi dig även med juridiken inom annan socialförsäkringsrätt så som sjukpenning, sjukersättning, omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, underhållsstöd, barnbidrag, bostadsbidrag, livränta och återkrav.
Vi har mångårig erfarenhet från Försäkringskassan och är väl insatta i hur den arbetar samt juridiken kring myndighetens beslut.

Jurist socialrätt

SOCIALRÄTT, SOL OCH LSS

Vi är experter på socialrätt. Vi har lång erfarenhet av ärenden gällande insatser med stöd av SoL och LSS från socialtjänsten till exempel bostad med särskild service, ledsagare, kontaktperson, korttidsvistelse, avlösarservice, hemtjänst, serviceboende och äldreboende.

jurist familjerätt

LVU OCH LVM

 

Vi är experter på juridik inom socialtjänstens område. Vi tar uppdrag som offentligt biträde i mål gällande LVU (lagen om vård av unga) och LVM (lagen om vård av missbrukare) och har särskild kompetens som offentligt biträde för unga.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 26 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster