Offentligt biträde, jurist LVU och LVM

LVU

Lagen om vård av unga, LVU, är en tvångslagstiftning för barn och unga. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och om vårdnadshavarna inte ser till att barnet får det skydd och det stöd som barnet behöver ska socialnämnden ta över det ansvaret. Vård enligt LVU innebär att socialnämnden till exempel bestämmer i frågor om var barnet ska bo och vilken vård eller vilka insatser som behövs till barnet eller familjen. LVU är bara aktuellt när det inte är möjligt med frivilliga insatser, alltså när familjen och socialnämnden inte är överens om vad barnet behöver. Om barnet fyllt 15 år behöver även barnet samtycka till insatser. Om barnet inte samtycker till vården så kan det finnas skäl för att vården behöver ske med stöd av LVU även om vårdnadshavarna samtycker till vård.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om LVU efter ansökan från socialnämnden.

Socialnämnden har möjlighet att göra ett så kallat omedelbart omhändertagande innan förvaltningsrätten beslutat om LVU. Ett sådant beslut gäller direkt och innebär att barnet vårdas med stöd av LVU i väntan på Förvaltningsrättens beslut om vård. Socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande ska alltid fastställas/godkännas av Förvaltningsrätten.

Både vårdnadshavare och barnet har rätt till offentligt biträde vid en ansökan om LVU och vid begäran om upphörande av LVU.

 

 

LVM

Lagen om vård av missbrukare, LVM, är en tvångslagstiftning för vuxna personer som befinner sig i missbruk och som behöver vård för att kunna ta sig ur missbruket. LVM är aktuellt om personen i missbruk inte går med på vård, inte själv kan bryta sitt missbruk samt utgör en fara för sig själv.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om LVM efter ansökan från socialnämnden och den tvångsomhändertagne har rätt till offentligt biträde under utredningstiden och vid processen i förvaltningsrätten.

OFFENTLIGT BITRÄDE VID LVU OCH LVM

Vid en sådan process i förvaltningsrätten har både barnet och vårdnadshavarna rätt till offentligt biträde under utredningstiden och vid processen i förvaltningsrätten. Ett offentligt biträde är en kostnadsfri juridisk hjälp som betalas av staten.

När Juridisk Assistans tar uppdrag som offentligt biträde i LVU- och LVM-mål är det därför kostnadsfritt för dig som behöver vår hjälp.

Du har rätt till offentligt biträde vid bland annat ansökan om LVU, (begäran om) upphörande av LVU och placering enligt LVU. Även barnet får ett eget offentligt biträde som domstolen betalar kostnaden för. Om barnet har fyllt 15 år är barnet part i målet och kan själv välja att överklaga ett beslut enligt LVU, begära upphörande av vården, överklaga placeringsbeslut och överklaga beslut om åtgärder på SiS. Det offentliga biträdet har då samma uppgift som när klienten är en vuxen person. Om barnet är under 15 år är det offentliga biträdet även ställföreträdare för barnet i LVU-processen. Det innebär att ställföreträdaren både ska framföra barnets åsikter och redogöra för barnets situation, men också göra en egen självständig bedömning av vad som är bäst för barnet och om hen anser att barnet ska vårdas med stöd av LVU eller inte.

Det är förvaltningsrätten som utser vem som ska vara ditt offentliga biträde och ställer som krav att det ska vara en byrå inom domstolens geografiska område. Du kan också själv önska vem du vill ha som offentligt biträde. Om du själv önskar vem du vill ha, kan domstolen även bevilja någon som är verksam i en annan del av landet, men då ersätter inte domstolen den extra kostnad som uppstår på grund av avståndet, exempelvis extra kostnader för tid och för resor.

Eftersom det är viktigt att få en jurist som är kunnig om socialtjänstens verksamhet kan det vara bra att själv lämna önskemål om vem du vill ha som offentligt biträde. Du har rätt till ett offentligt biträde redan vid tidpunkten när socialnämnden överväger att ansöka om LVU, det vill säga redan under utredningstiden.

Här finner ni information om LVU och LVM samt förklaring om hur muntlig förhandling går till.

KONTAKTA OSS på tel 0793 01 23 16 om du vill veta mer om våra juridiska tjänster, hos oss är det första rådgivande samtalet kostnadsfritt